SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

 

 

                                                                                   pdf verze GDPR

Odesláním přihlášky uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů k tomu, aby Pražský hudební institut, z.ú., IČ: 07188919, se sídlem Větrná 265/37, Čimice, 181 00 Praha 8 a Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ, IČ: 70874204, se sídlem Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3 (dále jako „správce“) zpracovával osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně v souvislosti s propagací a prezentací průběhu a výsledků hudební soutěže „Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons“, která proběhne ve dnech 13. a 14. listopadu 2020, koncertu vítězů 15. listopadu 2020 a semináře prof. Ivana Klánského 20. listopadu 2020. Správce je oprávněn na základě tohoto souhlasu využít i obrazové, zvukové a video nahrávky pořízené ze soutěže a tyto zveřejnit, a to i opakovaně. Správce bude zpracovávat jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště, datum narození, případně další údaje související s touto hudební soutěží.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem marketingových aktivit správce a informováním veřejnosti o hudební soutěži.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 - (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem marketingu, po dobu trvání hudební soutěže a dále pak po dobu 5 let od jejího skončení, pokud tento souhlas neodvoláte.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: alzbeta.kerberova@prazskyhudebniinstitut.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

 

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci.

 

Kontaktní údaje správce

 

Správce můžete kontaktovat na emailu: alzbeta.kerberova@prazskyhudebniinstitut.cz či písemně na adrese sídla.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

 

Máte právo, aniž by Vám hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, a to oznámením na elektronickou adresu alzbeta.kerberova@prazskyhudebniinstitut.cz Dále máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, jejich výmazu a máte další práva stanovená v GDPR .

 

Právo vznést námitku

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává v rozporu s uděleným souhlasem. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude ze strany správce možné Vám poskytnout plnohodnotnou účast v hudební soutěži a seznámit veřejnost s jejími výsledky.

Naši partneři: